Price

خدمات قیمت

طراحی هویت بصری

هویت بصری، یک ایده ی قابل گسترش همه جانبه است که طراح در ابتدای کار در مورد تمام ابعاد و نحوه ی گسترش آن .ایده پردازی می کند نحوه ی ارایه آن می تواند در قالب دفترچه ی توضیحات نکات ِ فنی، رنگ ، فونت، فرم و تناسبات و... بوده که به همراه بایدها و .نبایدها ارایه می شود هزينه ی اقلام دیگر برای توسعه ی این مجموعه )نشانه، اوراق اداری و...( جداگانه و بر اساس قیمت آیتم های تعرفه محاسبه .می شود

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی نشانه یا نشانه نوشته

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

بازطراحی نشانه یا نشانه نوشته

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی نشانه یا نشانه نوشته به زبان دیگر

۵٫۰۰۰٫۰۰۰+ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی پوستر
تصویر سازی با تکنیک نقاشی دیجیتال و چیدمان حروف
چیدمان عناصر بصری مانند حروف و تصاویر از پیش آماده


۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی اوراق اداری

تا پنج مورد
+ هر مورد اضافه


۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۵۰۰٫۰۰۰+ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی جلد کتاب
طراحی کاور موسیقی

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی بسته بندی

جعبه یا قوطی محصول
کارتن محصولات
برچسب یا لفاف


۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

طراحی کاراکتر وNFT
طراحی ساختار اصلی کاراکتر
طراحی هر مورد تجهیزات برای کاراکتر
طراحی هر حالت متفاوت از کاراکتر اصلی
طراحی ۱۰۰ کاراکتر دست ساز حجم جزئیات کم
طراحی ۵۰ کاراکتر دست ساز حجم جزئیات کم
طراحی ۱تا۱۰ کاراکتر دست ساز
هر کاراکتر با حجم جزئیات کم
هر کاراکتر با حجم جزئیات متوسط
هر کاراکتر با حجم جزئیات زیاد


۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۵۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن